3:19
https://www.youtube.com/watch?v=7yCRy9VArlk

6:35
https://www.youtube.com/watch?v=g8nPbEuSunk

5:34
https://www.youtube.com/watch?v=vEkr357xfKw

climbing rose
11:15
https://www.youtube.com/watch?v=gNiOW1kBNGo